Konstrukce a výroba vstřikovací formy

Pomocí teplotní analýzy formy vám pomůžeme s návrhem a dimenzováním temperačního systému a odstraníme případné hot spoty. Pro zajištění požadované kvality dílu je možné provést cílenou optimalizaci konstrukce temperačního systému a technologických parametrů. Před zahájením výroby formy je vhodné ověřit její konstrukci pomocí úplné analýzy celého vstřikovacího procesu. Konstrukci vstřikovací formy dle vašich požadavků a standardů vám rádi vytvoříme a formu také vyrobíme.

Podpora při konstrukci vstřikovací formy

Konstrukce vstřikovací formy

Teplotní analýza formy

Teplotní analýzou formy ověříte konstrukci a efektivitu temperačního systému a konstrukci formy z hlediska vstřikovacího procesu a odhalíte její problematická místa.

Kostrukce formy - průběh tepla
 • Analýza efektivnosti temperačního systému.
 • Rozložení teplot na povrchu tvarových dutin během celého vstřikovacího procesu.
 • Analyzuje konvenční, konformní, variothermní, impulsní a další způsoby temperace.
 • Zohlední vliv různých materiálů tvarových vložek a různých druhů ocelí použitých ve formě.
 • Ukáže vliv horkých kanálů na vstřikovací formu a díl.
 • Analýza tokového chování temperačního média v jednotlivých temperačních kanálech.
 • Komplexní výpočet tepelných toků ve vstřikovací formě.
 • Vypočítá tepelnou výměnu mezi vstřikovací formou a strojem a mezi formou a okolím.
 • Detekce a eliminace hot spotů.
 • Vypočítá hodnotu průtoku a tlakových ztrát

Výsledky teplotní analýzy formy pomohou zkrátit dobu vstřikovacího cyklu, najít a odstranit místa se špatným odvodem tepla, tzv. hot spoty, snížit deformace dílů, optimalizovat temperační systém a zvýšit povrchovou kvalitu dílu.

Analýza celého vstřikovacího procesu

Jedná se o poslední a nejdůležitější kontrolu konstrukce dílu a vstřikovací formy a především výsledné kvality dílu před zahájením výroby vstřikovací formy. Jejím účelem je potvrdit správnost provedených úprav konstrukce dílu nebo konstrukce vstřikovací formy za účelem dosažení požadované kvality výstřiku.

Otevřená forma
 • Kontrola dimenzování vtokového systému a vtokových ústí
 • Posouzení optimální doby a velikosti dotlaku
 • Kontrola dimenzování temperačního systému
 • Kontrola studených spojů, propadlin, lunkrů a dalších vad
 • Doporučení výchozích technologických parametrů pro rozběh formy a výrobu dílu

Výsledky úplné analýzy celého vstřikovacího procesu ověří přínos provedených úprav a výslednou rozměrovou i vzhledovou kvalitu dílu. Také pomohou se zkrácením doby vzorkování a hledání správných technologických parametrů.

Optimalizace temperačního systému

Optimalizací temperačního systému je možné zajistit správnou konstrukci temperačního systému vzhledem k požadované kvalitě výstřiku. Také pomůže při nastavování hodnot na temperačních strojích.

Temperace
 • Doporučení optimálních rozestupů temperačních kanálů, jejich průměru a odstupu od tvarové dutiny.
 • Prokázání vlivu jednotlivých technologických parametrů na efektivnost temperace a kvalitativní kritéria.
 • Ukáže citlivost kvalitativních kritérií na jednotlivé konstrukční parametry temperačního systému.
 • Upřesnění polohy a průměru temperačních věží

Optimalizací temperačního systému je možné zajistit výrobu výstřiku s nejkratším možným časem cyklu a s požadovanou kvalitou výstřiku. To přinese nejen snížení zmetkovitosti, ale také finanční úspory.

Předdeformace dílu a tvaru vložky

Pokud pro zajištění požadované kvality dílu nepoužijeme cílenou optimalizaci, pak je možné předdeformací tvaru dílu a tvarové vložky dosáhnout alespoň požadovaných rozměrů dílu.

Forma vtoky
 • Dosažení požadovaných rozměrů výstřiku.
 • Export tvaru předeformovaného dílu.

Po kontrole a případné úpravě konstrukce předdeformovaného tvaru dílu je možné provést jeho zaformování a dosáhnout požadovaných rozměrů výstřiku.

Optimalizace technologických param. 2

Optimalizace technologických parametrů

Cílem optimalizace technologických parametrů je stanovení jejich optimálních hodnot pro zajištění požadované kvality výstřiku a zjištění citlivosti kvalitativních kritérií na jednotlivé technologické a konstrukční parametry.

 • Zjistí možnost dosáhnutí požadovaných kvalitativních kritérií při současné konstrukci dílu a vstřikovací formy.
 • Poskytne podrobnější informace o potřebných změnách než několik samostatných simulací.
 • Prokáže citlivost kvalitativních kritérií na jednotlivé technologické a konstrukční parametry.
 • Ukáže technologické okno zajišťující výrobu dílu v požadované kvalitě.

Výsledky optimalizace technologických parametrů je vhodné použít při rozběhu vstřikovací formy, kdy zkrátí čas vzorkování a sníží spotřebu materiálu. Její výsledky jsou také velmi často využívány při diskuzích se zákazníkem o potřebných změnách konstrukce dílu nebo vstřikovací formy za účelem dosažení zákazníkem požadované kvality výstřiku.

Výroba vstřikovací formy – Vyrobíme vám vstřikovací formu dle vaší dokumentace. Pokud konstrukci formy nemáte, můžeme vám ji vytvořit dle vašich požadavků a standardů. Vyrobenou formu vyzkoušíme, vyrobené vzorky zkontrolujeme a i s měřícím protokolem vám předložíme ke schválení. Dále nabízíme možnost výroby menších i větších sérií a také sériovou výrobu dílu.

Výroba prototypové formy – Pro ověření konstrukce dílu a vstřikovací formy, kvality dílu nebo pro malou sérii vám vyrobíme celou prototypovou formu nebo vyrobíme, případně vytiskneme, pouze tvarové vložky.

Výroba formy 2

Výroba vstřikovací formy

Výroba formy 3

Výroba tvarových vložek – Také vám můžeme vyrobit pouze tvarové vložky – nové, duplicitní nebo výměnné. Pro menší série je možné vložky také vytisknout.

Oprava a úprava vstřikovací formy – V případě, že se vám stávající prototypová nebo vstřikovací forma poškodí nebo ji potřebujete upravit, obraťte se na nás.

Pro bližší informace o jednotlivých službách, jejich možnostech a přínosech pro váš projekt nás kontaktujte.

Přejít nahoru